PR. BEZDEDEANU CONSTANTIN LIVIU

FIȘĂ STUDENT DOCTORAND

Nume: Pr. Bezdedeanu

Prenume: Constantin Liviu

Domeniu: Teologie Sistematică

Profesor conducător de doctorat: Pr. Prof. Dr. Ştefan Buchiu

Titlul tezei:Raţionalitatea creaţiei. Răspunsul ortodox la criza ecologică actuală

Abstract:

Elaborarea acestei teze a pornit de la frământările omului postmodern, care trăieşte într-o societate a confortului şi bunăstării, motiv pentru care, deşi setea de transcendent nu poate să dispară din fiinţa persoanei umane, definită, de Mircea Eliade, drept homo religiosus, este adesea deturnată sau confiscată pentru iluzia falsei fericiri creată de existenţa „redusă la epidermă”.

Am ales să aduc în discuţie problema crizei ecologice pentru că aceasta implică atât relaţia cu semenii, cu natura şi cu Dumnezeu, Creatorul şi Atotţiitorul tuturor, cât şi pentru că impasurile ecologice reprezintă o preocupare constantă a societăţii contemporane. Perspectiva pe care o propun vizează omul în integralitatea lui, premisă care mi-a condus atenţia către scrierile Sfinţilor Atanasie cel Mare şi Maxim Mărturisitorul, dar şi către sinteza neo-patristică a Părintelui Dumitru Stăniloae.

Fotografie:

 

Săftoiu Alexandra

FIȘĂ STUDENT DOCTORAND

Nume: PINTILIE (căsătorită SĂFTOIU)

Prenume: ALEXANDRA

Domeniu: SISTEMATICĂ, TEOLOGIE FUNDAMENTALĂ

Profesor conducător de doctorat: Conf. Dr. ADRIAN LEMENI

Titlul tezei: Semnificația nous-ului în gândirea Sfântului Maxim Mărturisitorul. Mărturisirea puterii unificatoare a minții în contextul cercetărilor actuale ale neuroștiințelor

Abstract:

Motivația alegerii acestei teme are în vedere atât actualizarea învățăturii antropologiei maximiene despre funcția integratoare pe care o are mintea față de celelalte puteri ale sufletului, cât și stabilirea și valorificarea interdependenței dintre teologia empirică, pe care ne-o oferă Sfântul Maxim Mărturisitorul – care face o estimare corectă a relației permanente a trupului cu sufletul și se oprește în mod deosebit la unitatea din existența umană –, și rezultatele cercetărilor neuroștiințelor – care mărturisesc și se apropie tot mai mult de înțelegerea capacităților funcțiilor cerebrale și ale psihicului uman, prin care se pot depăși și elimina gravele crize ale omului contemporan, care încep de la nivel mental.

Interesul și cercetarea neuroștiințelor asupra mecanismelor biologice în vederea explicării activității psihice, precum și rezultatele obținute prin care s-a arătat cât de mult influențează afectivitatea gândirea, problemă recunoscută alături de alte fenomene ca fiind de o complexitate majoră, reprezintă o confirmare a faptului că știința nu se poate limita la explicațiile de tip reducționist în vederea obținerii unei cunoașteri complete a omului, o taină care nu va fi epuizată niciodată.

Elementul de noutate îl reprezintă stabilirea comunicării și a corelării celor două forme de abordare a psihicului și funcțiilor cerebrale ale creierului uman. Dacă funcția neurologică a creierului care permite trăirea experienței religioase nu a făcut până recent obiectul unor cercetări și studii sistematice în domeniul științelor, tema ei a fost abordată subadiacent în antropologia patristică, servind la înțelegerea psihologiei și a comportamentului uman, inclusiv și pentru cei care nu-și raportează existența la Dumnezeu

Paizan Costel

FIȘĂ STUDENT DOCTORAND

Nume: PAIZAN

Prenume: COSTEL

Domeniu: TEOLOGIE BIBLICĂ (NOUL TESTAMENT)

Profesor conducător de doctorat: PR. PROF. DR. CONSTANTIN PREDA

Titlul tezei: Sfântul Mormânt în izvoarele scrise și iconografice

Fotografie:

 

NUICĂ VALENTIN-ȘTEFAN

FIȘĂ STUDENT DOCTORAND

Nume: Nuică

Prenume: Valentin-Ștefan

Domeniu: Teologie Sistematică

Profesor conducător de doctorat: Pr. prof. dr. Vasile Răducă

Titlul tezei: Cunoaștere și Iubire în gândirea Sfântului Maxim Mărturisitorul

Abstract: Temă de actualitate în ceea ce privește studierea operei Sfântului Maxim Mărturisitorul (iubirea și cunoașterea sunt punctele esențiale ale gândirii Sfântului Maxim alături de voința, gr. γνώμη), în primul rând datorită bibliografiei accesibile, mai ales în ceea ce privește ultimele studii internaționale ale personalității și operei Sfântului Maxim Mărturisitorul. În prezent, în curs de cercetare sunt teze de doctorat pe diferite teme din gândirea și opera Sfântului Maxim Mărturisitorul la Universitatea Durham din Anglia (Emma Brown Dewhurst) și la Colegiul Catolic Iezuit „Boston” din America (Ty Monroe) cu care am corespondat și datorită cărora am avut facilitat accesul la cele mai noi studii în ceea ce privește titlul tezei mele.

Fotografie:

Dobri Cătălin

FIȘĂ STUDENT DOCTORAND

Nume: Dobri

Prenume: Cătălin

Domeniu: Teologie Sistematică

Profesor conducător de doctorat: Conf. Dr. Adrian Nicolae Lemeni

Titlul tezei: Dimensiunea apologetic-mărturisitoare a Teologiei Ortodoxe în opera Sfântului Paisie Aghioritul

Abstract:

Prin abordarea temei expusă mai sus, doresc să demonstrez faptul că adevăratul apologet este acela care, indiferent de epoca în care trăiește și indiferent de problemele cu care se confruntă omenirea, expune învățătura de credință pe baza experienței sale cu Adevărul Personal, iar nu pe baza rațiunii privată de Harul Duhului Sfânt și închisă într-un câmp nesfârșit al construcțiilor logice. În acest sens, Sfântul Paisie Aghioritul este un exemplu grăitor.

În paralel cu aprofundarea gândirii Sfântului Paisie, vor fi analizate şi principalele provocări ale lumii contemporane care subminează viaţa duhovnicească a omului.

Noutatea acestui demers constă în faptul că, până acum, opera Sfântului Paisie Aghioritul nu a mai fost valorificată în cadrul unei şcoli doctorale din România.

Fotografie:

Corîu Daniel

FIȘĂ STUDENT DOCTORAND

Nume: CORÎU

Prenume: DANIEL

Domeniu: TEOLOGIE BIBLICĂ

Profesor conducător de doctorat: PR.PROF. CONSTANTIN COMAN

Titlul tezei: Asceza în misiunea Sfântului Apostol Pavel și relevanța ei pentru misiunea actuală a Bisericii

Abstract: Sfântul Iustin Popovici spune: „Asceții sunt singurii misionari ai Ortodoxiei. Nevoința este singura ei școală misionară. Ortodoxia înseamnă efort ascetic şi viață, şi doar prin acestea două misiunea ei este transmisă mai departe şi împlinită. Trăirea nevoinței ar trebui să fie misiunea lăuntrică a Bisericii noastre printre oameni.” Raportându-ne la Sfântul Apostol Pavel ca misionar și apostol, prin analogie cu afirmația de mai sus, ne întrebăm: era acesta un ascet, un nevoitor al Duhului? S-ar fi putut ca fără asceză atributele personale ale Sfântului Apostol Pavel să aducă roadele ce au urmat? Pentru a găsi răspunsul la aceste întrebări, vom cerceta dacă asceza este sine qua non pentru activitatea misionară a Sfântului Apostol Pavel. Scopul cercetării este de a-l prezenta pe Sfântul Apostol Pavel și epistolele sale dintr-o perspectivă care să deschidă percepția prezenței și lucrării lui Dumnezeu prin el. Ne interesează în mod special modul în care Apostolul lucrează, se nevoiește, pentru a primi harul lui Dumnezeu, ca mai apoi să descopere lumii cuvântul Evangheliei.

Fotografie:

Vulcanescu Sorin Grigore

FIȘĂ STUDENT DOCTORAND

Nume: Vulcănescu

Prenume: Sorin Grigore

Domeniu: Teologie Sistematică

Profesor conducător de doctorat: Pr. Prof. Dr. Univ. Vasile Răducă

Titlul tezei: Eutanasia. O abordare moral-teologică

Abstract: Cu privire la sfârșitul vieţii biologice, bioetica tratează două teme importante: eutanasia/suicidul medical asistat şi rolul unităților de terapie intensivă în decizia de menținere artificială a vieții. Motivația alegerii temei se bazează pe importanţa parcursului extraordinar al bioeticii în ultimii ani şi pe necesitatea dialogului interdisciplinar în tratarea acestui subiect. Eutanasia ridică numeroase semne de întrebare. Ea pune grave probleme de conştiinţă celui în cauză, familiei acestuia, medicului, precum şi instituţiilor civile şi religioase. Este intenția acestei practici cu adevărat una de apărare a demnității și libertății umane? Prezentarea și argumentarea punctelor de vedere ale teologiei morale ortodoxe pe această temă reprezintă o necesitate în cercetarea teologică contemporană și asigură viabilitatea demersului nostru. Ne propunem ca lucrarea de doctorat să fie publicată și să completeze un capitol important din domeniul bioeticii creștine.

Fotografie:

Ungureanu Dănuț-Teodor

FIȘĂ STUDENT DOCTORAND

Nume: Ungureanu T.

Prenume: Dănuț-Teodor

Domeniu: Sistematică (Istoria şi Filosofia Religiilor)

Profesor conducător de doctorat: Pr. Prof. Univ. Dr. Nicolae Achimescu

Titlul tezei: „Elemente religioase şi pseudo-religioase în medicina alternativă contemporană”

Abstract:

În ciuda progresului remarcabil pe care medicina clasică/alopată l-a cunoscut mai ales în ultimele decenii, aceasta se dovedeşte, de cele mai multe ori, limitată în faţa anumitor boli cronice, cancere sau tulburări psihice. Speranţa de vindecare a oamenilor sfârşeşte adesea prin reproşul la adresa ştiinţei medicale. În căutarea vindecării cu orice preţ, omul contemporan exploatează toate posibilităţile, îndreptându-şi atenţia către oferta variată de terapii disponibile pe piaţă, apelând totodată şi la medicina alternativă. Tema propusă este una de actualitate, întrucât medicina alternativă tinde să capete din ce în ce mai multă atenţie din partea oamenilor, în detrimentul medicinei convenţionale. Fie că este vorba de Reiki, fie că este vorba de acupunctură sau de Yoga, tot mai mulţi oameni optează pentru practicarea acestor „terapii”. Scopul lucrării este de a semnala dacă în spatele acestor practici medicale se ascund idei religioase provenite din diferite culturi, evaluându-le, fără a detalia metoda de diagnosticare şi tratament, doar pe acelea care au împletit medicina cu ideile religioase, sau care au eliminat de tot ceea ce este medical. În literatura de specialitate încă nu a fost realizată o lucrare ştiinţifică în care practicile de medicină alternativă să fie studiate din perspectivă religioasă. Considerăm că o astfel de lucrare abordată ştiinţific, care să evalueze elementele religioase şi/sau pseudo-religioase ce reies din diferitele practici alternative medicale este necesară atât culturii teologice româneşti, cât şi pastoraţiei.

Fotografie:

 

Roșu Vlăduț-Iulian

FIȘĂ STUDENT DOCTORAND

Nume: Roșu

Prenume: Vlăduț-Iulian

Domeniu: Teologie Istorică

Profesor conducător de doctorat: Pr. Prof. Dr. Daniel Benga

Titlul tezei: Istoria veșmintelor liturgice și a hainelor clericale în creștinismul oriental până în secolul al XV-lea

Abstract: În cadrul temei pe care o cercetez, voi încerca să reconstitui din punct de vedere istoric procesul evolutiv atât al veșmintelor folosite în cult, cât și al îmbrăcămintei de zi purtate de cler și de monahi. Obiectivul lucrării este acela de a pune într-o lumină clară atât modul de proveniență, cât și factorii care au influențat de-a lungul timpului vestimentația clericilor. În acest moment nu există o lucrare omogenă care să trateze cu multă atenție subiectul evoluției înveșmântării liturgice în spațiul răsăritean, de aceea cercetarea mea în această direcție va fi o provocare de a crea o imagine istorică unitară și unică cu privire la această temă. Titlul lucrării arată că cercetarea va fi una interdisciplinară. Această chestiune a veșmintelor liturgice a fost tratată de cele mai mult ori de către cercetători sub aspectul liturgico-simbolic și nu istoric. Este avută în vedere necesitatea depășirii granițelor artificiale între diferite domenii ale studiului teologic pentru a realiza o descriere cât mai apropiată de adevărul istoric.

Fotografie:

Moșnean Laurentiu Mădălin

FIȘĂ STUDENT DOCTORAND

Nume: Moșneanu

Prenume: Laurențiu Mădălin

Domeniu: Teologie Istorică

Profesor conducător de doctorat: Pr. Dr. Prof. Emanoil Băbuș

Titlul tezei: Bizanț și Islam în prima perioadă iconoclastă

Abstract: Lucrarea de față își propune să analizeze raporturile dintre lumea bizantină și cea islamică în prima perioadă iconoclastă și să demonstreze influența pe care a exercitat-o lumea musulmană asupra ultimei erezii majore a creștinătății răsăritene. Am ales acesta temă prin prisma interesului față de istoria Imperiului Bizantin și față de problema islamului în lumea bizantină. Lucrarea finală va demonstra cum și în ce măsură islamul a influențat apariția ereziei iconoclaste. În demersul meu voi începe prin a prezenta ipotezele marilor istorici care s-au ocupat de această problemă. Elementul de noutate va consta în prezentarea interdisciplinară a mentalităților bizantino-arabe din această perioadă.

Fotografie: